Сертифицикация и Акредитация

Дружествата TPA в отделните страни са акредитирани съгласно стандарти EN ISO 17025 и EN ISO 17020 като лаборатории за изпитване и органи за контрол или фирми сертифицирани по ISO 9001.