Ekološka tehnika i analitika

Kako raste ekološka svijest, tako rastu i zahtjevi koje moraju ispunjavati gradilišta u pogledu starog otpada i materijala iskopa.