Ekološka tehnika i analitika

Kako raste ekološka svest, tako rastu i zahtevi koje moraju ispunjavati gradilišta u pogledu starog otpada i materijala iskopa.