Technická petrografia a mineralógia

Drvené kamenivo predstavuje surovinu a východiskový materiál pre mnohé dôležité stavebné produkty. Geologické posúdenie nálezísk a návrh postupov spracovania kameniva špecialistami z TPA vytvára dôležitý základ pre úspešnú realizáciu komplexných stavebných zámerov. Popri odhade množstva a kvality ložísk a nálezísk patrí k úlohám tohto odboru aj geologické posúdenie stavenísk alebo skládok.